Skip to content

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete

Elvbygg är ett kvalitet- och miljömedvetet företag och vi värdesätter arbetsmiljöarbetet högt.

Kvalitet är ett begrepp som kan betyda olika saker beroende på sammanhang. För oss är kvalitet dels när våra kunder känner sig nöjda och har fått ett bra bemötande under projektets gång. Det är även kvalitet när våra medarbetare känner att de gör ett bra jobb och kan lämna över något de känner sig stolta över att ha bidragit till. Till sist innebär kvalitet att vi efterlämnar något som uppskattas av omgivningar och samhället.

I och med detta anser vi att begreppen miljö och arbetsmiljö likaväl hör hemma under begreppet kvalitet. Förutom att arbeta fram olika sätt att säkra att vi rent byggnadsmässigt och ekonomiskt gör ett bra jobb, så arbetar vi också mycket med att få en säker arbetsmiljö för våra medarbetare samt med att minska avtrycken på vår miljö.

Vår fastställda KMA-policy:

Vi ska alltid utföra vårt arbete så att kundens och samhällets krav på rätt kvalitet, oskadad miljö samt bästa arbetsmiljö uppfylls.

Kvalitetspolicy

Elvbygg AB är förvissat om att vi genom ett systematiskt förbättringsarbete kommer att uppnå den övergripande målsättningen att bygga med rätt kvalitet, i rätt tid och för samtliga parter en god ekonomi.

Vi ska skapa goda kundrelationer och hålla alla inblandade parter ständigt uppdaterade med information. För att kunna säkerställa rätt kvalitet ska vi i varje projekt identifiera förväntningar och krav, och utifrån dessa upprätta projektanpassade checklistor och egenkontroller. Vi ska arbeta med erfarenhetsåterföring efter avslutade projekt.

Vi strävar efter nöjda kunder med slutförda projekt som vi kan använda som referenser för framtiden.

Miljöpolicy

Genom ett målinriktat ledarskap engagera, utbilda och informera alla anställda i miljöfrågor.

Arbeta förebyggande och med en ständig förbättring i vårt miljöarbete.

Följa lagstiftning, förordningar och övriga krav inom miljöområdet.

Välja entreprenörer och leverantörer med högt miljömedvetande och som använder miljövänliga produkter i sitt arbetsutövande.

Arbetsmiljöpolicy

Företagets viktigaste uppgift när det gäller verksamhetens arbetsmiljö är att vidta åtgärder som direkt säkerställer hälsa och högsta säkerhet för berörda parter.

Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas förebyggande och under ständig utveckling. Ledning, medarbetare och företagshälsovård ska samarbeta för att uppnå målet att skapa arbetsplatser som är effektiva och som ger den enskilde medarbetaren säkerhet, trygghet och trivsel.

Vi strävar efter att alla i företaget ska känna gemenskap och ha möjlighet till inflytande och delaktighet.

Varje enskild medarbetare ska förstå sin roll och betydelse av det egna arbetet, känna ansvar för sin uppgift och våga agera som sitt eget skyddsombud.